Maintenance: Website Redesign In-Progress
Recommended
ELEMENTAL
isang kwento nang paglalakbay ng isang bata sa mundo ng elemental upang matulungan ang kanyang kaibigan
Manga Chapter
Last Updated: 2 Years ago
Reviews
Like
Dislike
Add a new Chapter!
Add page
1 hour ago
Cool manga!
Edit Description
Copyright 2013-2017 by Premiere Manga Hub
HIDE CHAT

Login!
Invalid username/password